Reklam

 • ÇAY’DA CUMHURİYET CADDESİ’NE PARKE DÖŞENDİ
  ÇAY’DA CUMHURİYET CADDESİ’NE PARKE DÖŞENDİ
 • TÜRK DERNEKLER BİRLİĞİ BAŞKAN KARGIN’I ZİYARET ETTİ
  TÜRK DERNEKLER BİRLİĞİ BAŞKAN KARGIN’I ZİYAR
 • KARGIN KONUKLARINI AĞIRLADI
  KARGIN KONUKLARINI AĞIRLADI
 • ‘YUNUS EMRE’NİN MEZARI SANDIKLI’DADIR’
  ‘YUNUS EMRE’NİN MEZARI SANDIKLI’DADIR’
 • DİNAR’DA BİR ZAMANLAR ANADOLU SELÇUKLU SERGİSİ AÇILDI
  DİNAR’DA BİR ZAMANLAR ANADOLU SELÇUKLU SERGİSİ AÇI
 • ÇABUK: ‘İHSANİYE BELEDİYESİ’NİN MALVARLIĞI ARTIYOR’
  ÇABUK: ‘İHSANİYE BELEDİYESİ’NİN MALVARLIĞI A
 • İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSU VERİLDİ
  İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE ÜNİVERSİTEYE HAZIR
 • Yatırıma Ara Vermeden Devam
  Yatırıma Ara Vermeden Devam
 • Tır devrildi 1 yaralı
  Tır devrildi 1 yaralı
 • Sandıklı’dan Bedirhan Gökçe geçti
  Sandıklı’dan Bedirhan Gökçe geçti
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ALAMESCİT KÖYÜ TAŞKIN KORUMA İNŞAATI

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ALAMESCİT KÖYÜ TAŞKIN KORUMA İNŞAATI

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – 183 DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Afyonkarahisar Sandıklı Alamescit Köyü Taşkın Koruma İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2013/193631

1 İdarenin

a) Adresi: Adnan Menderes Bulvari Konya Yolu 03040 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYON KARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası:2722168565 – 2722168569

c) Elektronik Posta Adresi: dsil8@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Soğukpınar deresi:0+000-0+610 arası,Fırınlı deresi :0+000- 0+315 arası tabanı beton kaplamalı taşduvar,çift taraflı panel tel çit,6 Adet Menfez

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Afyonkarahisar Sandıklı Alamescit Köyü

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: DSİ 183 Şube Müdürlüğü Adnan Menderes Bulvarı Konya yolu üzeri AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati: 14.01.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-IX Grubu işler kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı DSİ 183 Şube Müdürlüğü Adnan Menderes Bulvarı Konya yolu üzeri AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 183 Şube Müdürlüğü Adnan Menderes Bulvarı

Konya yolu üzeri AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20

 

(Basın-2284-www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

 


AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ALAMESCİT KÖYÜ TAŞKIN KORUMA İNŞAATI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – 183 DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   Afyonkarahisar Sandıklı Alamescit Köyü Taşkın Koruma İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası:2013/193631 […]


YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


Benzer Galeriler